Fond pro nestátní neziskové organizace

Schválení Závěrečné zprávy o programu FNNO a povinná archivace projektové dokumentace

10.10.2018 |

Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto datu došlo k faktickému ukončení programu CZ03 FNNO. Toto datum vymezuje dobu, po kterou mají podpořené NNO povinnost archivovat veškerou projektovou dokumentaci.

Závěrečná zpráva programu FNNO byla podepsána. Je tak známo období, po kterou musí podpořené NNO povinně archivovat projektovou dokumentaci, k čemuž se zavázal na základě smlouvy o poskytnutí grantu. Veškeré dokumenty související s realizací projektu je nutné uchovat v souladu s právními předpisy ČR, a to minimálně po dobu 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena Závěrečná zpráva o programu FNNO ze strany Kanceláře finančních mechanismů. Termín, do kterého je nutné archivovat veškeré dokumenty související s realizací podpořeného projektu z FNNO, je 1. 1. 2029.

Ukládání a archivace se řídí zejména těmito právními předpisy:

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

předpisů;

- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví;

- vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Konečný příjemce i projektoví partneři se při archivaci řídí i následujícími pravidly:

- vždy vykonávat porovnání zálohovaných dat s originálem – verifikace;

- zajistit trvalost uložených dat s ohledem na použitá média v průběhu stanovené archivační doby;

- každé médium po archivaci označit datem, názvem a popisem jeho obsahu;

- dokumentace musí být vedena přehledně a zároveň musí být lehce dosažitelná.

Při zániku subjektu konečného příjemce grantu nebo jeho projektových partnerů v období před uplynutím lhůty pro archivaci převezme spisovnu nebo správní archiv jeho právní nástupce, likvidátor, zřizovatel nebo ten, na něhož přechází působnost zaniklého. Je-li právních nástupců více a nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne o převzetí spisovny nebo správního archivu příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby dohlížející na provádění skartačního řízení (viz zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě). O této skutečnosti musí být zprostředkovatel informován.

Na základě legislativy ČR je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle, než je stanoveno evropskou legislativou, např. mzdové listy až po dobu 30 let.

Konečný příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu, jde zejména o:

- žádost o grant, včetně příloh;

- potvrzení o přijetí žádosti o poskytnutí grantu;

- vyrozumění o schválení žádosti o poskytnutí grantu;

- Smlouvu o poskytnutí grantu a její přílohy;

- korespondenci se zprostředkovatelem;

- zápis z monitorovací návštěvy;

- dokumentaci související se zadáváním zakázek;

- účetní a prvotní doklady, které se vztahují k vyúčtování projektu, včetně dokladů prokazujících úhradu;

- pracovní výkazy dobrovolníků zapojených do projektu;

- kopie průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy projektu včetně žádostí o platbu;

- tištěné, případně materiální výstupy projektu (vždy jeden originál), relevantní přílohy –zdroje ověření k jednotlivým aktivitám elektronicky či listině;

- jiné relevantní dokumenty.

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody