Fond pro nestátní neziskové organizace

Hodnocení

Na tomto místě bychom Vás rádi informovali o tom, jakým způsobem probíhá hodnocení žádostí o grant.

Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech:

1. kolo: Kontrola přijatelnosti

Po ukončení výzvy přistoupí programový tým NROS a Nadace partnerství k otevření obálek a kontrole formálních náležitostí a hodnocení oprávněnosti, tj. oprávněnosti žadatele a partnerů (právní subjektivita organizace, podvojné účetnictví, vydávání výroční zprávy apod.) a formálních náležitostí žádosti (zpracování, závazné údaje, odpovídající počet příloh a kopií). Žadatelé budou o výsledku hodnocení přijatelnosti informováni do pěti pracovních dnů od ukončení této kontroly.

2. kolo: Hodnocení kvality

Probíhá pouze u žádostí, které splňují formální požadavky a kritéria oprávněnosti. Žádosti budou hodnoceny za pomoci externích odborníků. Hodnocení kvality probíhá na dvou úrovních a podílejí se na něm externí posuzovatelé a hodnoticí komise.

Každá žádost bude zhodnocena minimálně dvěma nezávislými posuzovateli, kteří přidělí body projektové žádosti podle systému hodnoticích kritérií.

Hodnoticí kritéria

Kapitola

Maximální počet bodů

1. SCHOPNOST A PŘIPRAVENOST ŽADATELE PROJEKT REALIZOVAT
19

1.1 Žadatel je technicky schopen projekt realizovat.

4

1.2 Žadatel má odpovídající administrativní kapacitu na zajištění realizace projektu.

4

1.3 Organizační struktura řízení projektu je jasně popsaná, včetně rozdělení a zajištění jednotlivých kroků během realizace. Role jednotlivých partnerů jsou jasně popsány (v případě Partnerství).

5

1.4 Žadatel má zkušenosti s řízením alespoň jednoho podobně zaměřeného a objemově/finančně srovnatelného projektu.

4

1.5 Publicita projektu je jasně popsaná, včetně jednotlivých aktivit pro zajištění publicity.

2

2. VÝZNAM (RELEVANCE) PROJEKTU
27

2.1 Projekt přispívá významně k naplňování cíle výzvy.

10

2.2 Zdůvodnění projektu je jasné a cíl projektu je reálný a v souladu
s požadavky na výstupy projektu.

8

2.3 Projekt vhodným a účinným způsobem přispívá k řešení identifikovaného cíle a cílová skupina je dobře identifikovaná, jsou popsány její potřeby.

9

3. STRUKTURA PROJEKTU, RIZIKA, VÝSTUPY
28

3.1 Struktura projektu je jasně definovaná a jednotlivé aktivity projektu jsou jasně stanoveny (činnosti, včetně kvantifikace a návazného rozpočtu).

7

3.2 Navržený harmonogram realizace projektu je konzistentní
a realistický a odpovídá potřebám daného projektu.

4

3.3 Zvolené projektové výstupy jsou relevantní a realistické, jsou kvantifikované a objektivně měřitelné.

7

3.4. Rizika projektu jsou jasně definovaná, navržená opatření uvedená rizika minimalizují.

5

3.5 Udržitelnost projektu – z popisu projektu lze předpokládat udržitelnost projektu a jeho dopad na cílovou skupinu.

5

4. ROZPOČET
14

4.1 Položky rozpočtu jsou relevantní a hospodárné ve vztahu
k projektovým aktivitám, rozpočet jako celek je přiměřený a efektivní.

11

4.2 Plánované spolufinancování je realistické a odpovídá pravidlům programu

3

5. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA, BUDOVÁNÍ KAPACITY ORGANIZACE,  BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCE
12

5.1 Projekt naplňuje zásady dobré správy, napomáhá udržitelnému rozvoji, posiluje sociální udržitelnost a rovné příležitosti. Projekt má širší společenský dopad (v případě PRIORITY I-III).

4

5.2 Projekt je významným příspěvkem ke strategickému rozvoji
a udržitelnosti organizace, neboť je prokázán jeho přínos a pozitivní vliv na rozvoj činností, kapacit, efektivity poskytování služeb nebo jejího vnitřního fungování a zajištění nových zdrojů financování.

3

5.3 Partneři z Norska, Lichtenštejnska nebo Islandu jsou zapojeni.
5
MAXIMÁLNÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ
100

 

Pro každou prioritní oblast je sestavena hodnoticí komise, a to v počtu minimálně pěti osob. Hodnoticí komise provádějí srovnání výsledku hodnocení nezávislých posuzovatelů, stanovují pořadí žádostí dle kvality zpracování a v souladu s podmínkami programu FNNO. 

Hodnoticí komise předkládá ředitelům NROS a Nadace Partnerství – s přihlédnutím k rovnoměrné distribuci prostředků do všech regionů a naplňování cílů programu - seznam projektů doporučených k podpoře, seznam projektů na rezervním seznamu (pro případ odstoupení některého z žadatelů navržených k podpoře) a seznam nedoporučených projektů.

Ředitelka a správní rada NROS (pro prioritní oblast I-III) a ředitel a správní rada Nadace Partnerství (pro prioritní oblast IV) rozhoduje o schválení žádostí a přidělení finančních prostředků na základě posouzení žádostí hodnoticími komisemi.

NROS a Nadace Partnerství následně (do 15 pracovních dnů od usnesení správních rad) zašle dopisy s výsledkem výběrového řízení podpořeným i nepodpořeným žadatelům.

Příprava a podpis grantových smluv s podpořenými žadateli

Podpoření žadatelé (budoucí koneční příjemci) jsou současně s dopisem oznamujícím podporu jejich projektu vyzváni ke spolupráci na přípravě smluvní dokumentace. V rámci tohoto období jsou znovu programovým týmem NROS a Nadace Partnerství překontrolovány všechny přílohy smlouvy. V případech, kdy jsou v přílohách zjištěny nesrovnalosti (nejčastěji v rozpočtu), jsou budoucí příjemci vyzváni k jejich úpravám.  

Proces hodnocení skončí podpisem grantových smluv s vybranými příjemci. Smlouvu podepisuje za NROS ředitelka/ředitel Nadace Partnerství a za příjemce statutární orgán nebo osoba tímto orgánem úředně zmocněná.  

Detailní popis hodnoticího procesu najdete ve Výzvě a Příručce pro žadatele.

 

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody