Fond pro nestátní neziskové organizace

Lidská práva

Prioritní oblast I.: Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory

Tato oblast má tři podpriority, jsou to:

I.a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus
I.b) Genderová rovnost
I.c) Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti


Podpriorita: I.a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus

Cílem této podpriority je ochrana lidských práv, boj proti diskriminaci a rasismu a posílení multikulturního prostředí v České republice.

Cíle je možné dosáhnout:

 • podporou poradenství, asistence a mediace v případě porušování práv a diskriminace,
 • realizací osvětových a kulturních aktivit ovlivňujících multikulturní prostředí v komunitách (společný dialog, propojování a vzájemné poznávání majoritních a minoritních částí společnosti),
 • realizací vzdělávacích aktivit, výchovných a osvětových aktivit v oblasti lidských práv,
 • prosazováním systémových změn nebo dílčích opatření v této oblasti,
 • realizací vzdělávacích a osvětových aktivit v boji proti nenávistným projevům v prostředí internetu (hate speech).

Podporované cílové skupiny jsou:

 • osoby nebo příslušníci skupin, jejichž práva jsou porušována,
 • příslušníci romské menšiny a jiných etnických skupin v České republice,
 • cizinci, migranti, uprchlíci, azylanti žijící na našem území,
 • žáci a studenti, učitelé,
 • NNO, právníci, sociální pracovníci, policie,
 • většinová společnost.

Příklady očekávaných výstupů projektových aktivit:

 • podpořené osoby, jejichž lidská práva jsou porušována nebo které jsou diskriminovány,  
 • propagace demokratických hodnot a ochrany lidských práv (zaměřená na horizontální témata) na národní úrovni,
 • nově připravené a distribuované informační materiály pro veřejnost a cílové skupiny,
 • systémové změny nebo dílčí opatření prosazené v oblastech, kde dochází k častému porušování lidských práv,
 • aktivity zaměřené na propojování a vzájemné poznávání majoritní a minoritních částí společnosti,
 • osvětové a kulturní aktivity realizované na podporu multikulturního prostředí v komunitách,
 • vzdělávací a osvětové aktivity zacílené na boj proti nenávistným projevům v prostředí internetu (hate speech).

Podpriorita: I.b) Genderová rovnost

Cílem této podpriority je zvyšování podílu žen na moci a rozhodování, zvyšování preventivních
a následných služeb pro ženy ohrožené násilím.

Cíle je možné dosáhnout:

 • realizací aktivit motivujících ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídicích pozicích (podpůrná setkávání, mentoring, výměna zkušeností, sdílení dobré praxe, přenos know-how, výzkumy a analýzy),
 • monitoringem a připomínkováním legislativy,
 • podporou preventivních a následných služeb v oblasti násilí na ženách ve všech jeho formách, monitoringem, zvyšováním informovanosti a podporou osvětových aktivit pro širokou veřejnost jak v oblasti rovnosti žen a mužů, tak v oblasti prevence a řešení násilí na ženách.

Podporované cílové skupiny jsou:

 • ženy aspirující na řídicí pozice a aktivní účast v rozhodovacích procesech,
 • zaměstnavatelé, politické strany, státní správa,
 • ženy – oběti všech forem násilí (domácí násilí, nebezpečné pronásledování, sexuální obtěžování a další) a jejich rodiny,
 • NNO, Policie ČR, státní zastupitelé, soudci,
 • široká veřejnost.

Příklady očekávaných výstupů projektových aktivit:

 • aktivity přispívající ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídicích pozicích,
 • podpořené osoby, jejichž lidská práva jsou porušována nebo které jsou diskriminovány,
 • informační aktivity na národní úrovni upozorňující na téma násilí na ženách ve všech jeho formách, jak rozpoznat domácí násilí a kde hledat pomoc,
 • prezentace problematiky rovnosti žen a mužů na národní úrovni,
 • nově zřízené/rozšířené preventivní a následné služby pro oběti násilí na ženách a jejich rodiny (prevence, právní poradenství, krizové linky, terapie, azylové domy).

Podpriorita: I.c) Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti

Cílem této podpriority je posilování transparentnosti státní správy a politických stran, boj proti korupci a zneužívání moci, zapojování veřejnosti do rozhodování o záležitostech rozvojových
a investičních plánů a posilování role a vlivu neziskového sektoru ve společnosti.

Cíle je možné dosáhnout:

 • podporou participace občanů a účasti veřejnosti na rozhodování,
 • realizací aktivit podporujících dialog mezi občany, občanskou společností
  a místními/národními institucemi,
 • rozvojem dobrovolnictví; budováním sítí a koalic; realizací advokačních, watchdogových
  a monitorovacích aktivit,
 • podporou antikorupčních opatření,
 • podporou aktivit na zvyšování profesionality a transparentnosti českých NNO.

Podporované cílové skupiny jsou:

 • nestátní neziskové organizace,
 • státní a veřejná správa,
 • univerzity, média, firemní sektor,
 • široká veřejnost.

Příklady očekávaných výstupů projektových aktivit:

 • dobrovolníci aktivně zapojení do aktivit NNO,  
 • mechanismy vytvořené na podporu dialogu mezi občany, občanskou společností a veřejnou správou,
 • občanské iniciativy, které přímo ovlivní rozhodovací procesy,
 • realizované advokační, watchdogové a monitorovací aktivity a antikorupční opatření,
 • systémové aktivity zacílené na profesionalizaci a budování kapacit NNO (aktivity na zvyšování profesionality, organizačního řízení, vícezdrojového financování a plánování, zvyšování transparentnosti NNO),
 • nově budované/podporované koalice NNO, sítě, partnerství se státní správou, s firemním sektorem, spolupráce s výzkumnými a akademickými institucemi, médii,
 • NNO, jejichž profesionalita byla zvýšena v rámci systematického vzdělávání a posilování role neziskového sektoru.

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody