Fond pro nestátní neziskové organizace

FAQ - Často kladené dotazy

Zaměstnanci v projektu

Finanční řízení projektu

Změny

Dobrovolnická práce

Publicita

Přílohy

Sebehodnoticí Dotazník

Průběžná zpráva

 

Zaměstnanci v projektu

Musí být pro zaměstnance projektu uzavřena samostatná smlouva  nebo stačí přidělit část úvazku do smlouvy? Musíme předkládat za jednotlivé zaměstnance projektu samostatné výkazy práce?

FNNO: Všichni zaměstnanci příjemce nebo partnera (na pracovní poměr, DPČ i DPP), kteří se účastní realizace projektu, musí mít v příslušné pracovní smlouvě (příp. jejím dodatku), v DPČ nebo v DPP zakotven přesný popis činnosti (náplň práce) vykonávané v rámci realizace projektu FNNO. V případě zaměstnanců na pracovní poměr je v pracovní smlouvě (příp. jejím dodatku) nutné uvést úvazek zaměstnance na projektu FNNO – tedy podíl pracovního času vynaloženého na realizaci projektu FNNO k celkovému pracovnímu času zaměstnance dle dané pracovní smlouvy. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) / dohoda o provedení práce (DPP) má být uzavřena pouze na práce zaměstnance v rámci implementace konkrétního projektu, nemá tedy obsahovat žádné další činnosti nesouvisející s projektem. Ze strany Ministerstva financí máme v této chvíli potvrzeno, že výkazy práce nebudou vyžadovány. V případě změny Vás budeme informovat.


Je možné obsadit pozici v rámci projektového týmu jiným zaměstnancem než tím, který je uveden ve schváleném rozpočtu?

FNNO: Změnu v personálním obsazení, při ostatních podmínkách nezměněných, není potřeba hlásit.

Je možné, aby měla jedna osoba v projektu úvazek 1,1? Tedy je možné mít úvazek vyšší než  jedna celá?

FNNO: Ano,  možné to je pokud má zaměstnanec s organizací uzavřených více pracovněprávních vztahů. Je ovšem nutné  kromě platných  právních předpisů (zejména §34b, odstavec 2, Zákoníku práce) respektovat také následující podmínku: Jednotlivé pracovní úvazky se nemohou překrývat, mohou se pouze doplňovat a v součtu  mohou činit maximálně 1,5 pracovního úvazku. Do uvedeného limitu se započítávají i případné úvazky daného zaměstnance u jiných zaměstnavatelů.

Dokladování mzdových nákladů

FNNO: K mzdovým nákladům je potřeba doložit příslušný účetní doklad, který vystavuje účetní jednotka (tj. interní doklad k zaúčtování mezd / ostatní závazky / rekapitulace mezd) a příslušné mzdové listy příp. výplatní pásky. Z těchto dokladů musí být zřejmá celková částka mzdových nákladů zaměstnance (tj. superhrubá mzda + případné položky mimo SHM) a také částka vztahující se k projektu.

K tomu je nutné přiložit pracovní smlouvu a (pokud relevantní) dodatek k pracovní smlouvě. Z těchto dokumentů musí jasně plynout úvazek zaměstnance na projektu a přesný popis vykonávané práce. Pokud se úvazek v průběhu realizace projektu mění, je potřeba přiložit dodatek ke každé takové změně. V případě DPČ nebo DPP je tyto dokumenty také potřeba přiložit - s tím, že dohoda má být uzavřena pouze k práci na projektu. Z dohody musí jasně plynout rozsah a popis práce.

Dále pak platí obecná pravidla, uvedena v kapitole 9 Příručky pro příjemce, v části „Doplňující podklady k Vyúčtování“.

Jsou odměny zaměstnancům způsobilým nákladem projektu? Pokud ano, co musí taková odměna splňovat, aby mohla být ZN?

FNNO: Odměny mohou představovat způsobilý náklad projektu. Podmínkou je dodržení obecných pravidel způsobilosti nákladů (v této souvislosti upozorňujeme zejména na podmínku hospodárnosti a relevantnosti vzhledem k projektu) a schopnost organizace na vyžádání odměnu transparentně zdůvodnit.

Finanční řízení projektu

Co je to PVP?

FNNO: PVP jsou přímé výnosy projektu. V projektu mohou a nemusí figurovat, dle nastavení projektu. Vytvářejí je aktivity projektu, které mají charakter ekonomické aktivity. Jedná se zejména o tržby (úplaty za poskytnutá plnění), které vzniknou při realizaci projektu - například při organizaci školení, kdy účastníci hradí poplatek za toto školení. PVP je nutné uvést ve Vyúčtování a správně o nich účtovat. PVP tvoří jeden ze zdrojů financování projektu, nelze je však využít jako zdroj spolufinancování. (Kreditní úroky, kurzové zisky nejsou považovány za PVP). V případě, pokud by PVP nebyly využity k financování způsobilých nákladů projektu, byla by o tuto částku snížena konečná výše grantu, tedy suma závěrečné platby grantu.

Vztahuje se smluvní poměr grantu na jednotlivé projektové náklady?

FNNO: Smluvní poměr grantu se vztahuje k vyúčtování projektu jako celku, nemusí (a někdy ani z principu nemůže – např. u nákladů dobrovolnické práce) být aplikován pro každý projektový náklad. Jednotlivé projektové náklady tedy není nutné dělit ve smluvním poměru grantu. Konkrétní projektový náklad lze financovat např. v plné výši z grantu, nebo ze zdroje spolufinancování.

Jsou nějaké min. obsahové náležitosti na obsah objednávky/smlouvy - myslím tím ve vztahu k projektu a grantovému programu - např. uvedení názvu a čísla projektu, financování z EHP fondů atd.? Je na fakturách nutné uvádět identifikaci projektu (např. název a číslo projektu apod.) nebo stačí pouze předmět fakturace, který se bude vztahovat k rozpočtu?

FNNO: Obecně, pro každý přímý projektový náklad platí, že příjemce musí být schopen doložit jeho vazbu k projektu. Uvedení identifikace projektu přímo ve smlouvě nebo na účetním / prvotním dokladu je nápomocné k naplnění tohoto požadavku. Další důležitá obecná pravidla pro evidenci a dokladování projektových nákladů naleznete zejména v kapitole 9 Příručky pro příjemce.

Je možné naplnit povinnost spolufinancování například jen jednou či několika málo položkami (např. hrazením mzdy jedné členky týmu), nebo je nutné spolufinancování nějak více "rozprostřít" po celém rozpočtu?

FNNO: Spolufinancování lze použít k financování pouze několika konkrétních způsobilých projektových nákladů a zbylé projektové náklady financovat např. pouze z grantu. Ve vztahu k celkovému vyúčtování projektu musí být spolufinancování vloženo v objemu, který vyplývá ze smluvního poměru grantu.

Vztahuje se povinnost uhradit náklady projektu maximálně do 30 dnů od ukončení období realizace projektu, nejpozději však k 30. 4. 2016 i na mzdy zaměstnanců za duben 2016?

FNNO: Ano, tato podmínka způsobilosti nákladů musí být dodržena i v případě mezd za duben 2016.

Můžeme změnit zdroje spolufinancování v průběhu realizace projektu a musíme tuto změnu hlásit?

FNNO:V průběhu realizace projektu je možné změnit zdroje spolufinancování v souladu se smluvními podmínkami, tzn., jako spolufinancování nelze využít zdroje uvedené v článku 12, přílohy III Smlouvy. Tuto změnu nemusíte předem hlásit.

Je možné změnit smluvní poměr grantu?

FNNO: Smluvní poměr je stanoven ve smlouvě a je závazný. Musí být dodržen za vyúčtování projektu jako celku.

Jak je standardně nastaveno pojištění odpovědnosti ve formulářích rozpočtu/vyúčtování? Co dělat, pokud je námi odváděné pojištění vyšší?

FNNO: Ve formuláři rozpočtu je zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vypočteno s použitím sazby 0,42% z hrubé mzdy. Dle pokynů k vyplnění rozpočtu žadatel měl možnost výpočet upravit - např. právě v situaci, kdy je povinen aplikovat odlišnou sazbu.

V případě, že příjemce aplikuje vyšší sazbu, přitom tuto skutečnost v rozpočtu nezohlednil a skutečné mzdové náklady mu tak vznikají vyšší, než předpokládá rozpočet, tuto situaci lze řešit změnou rozpočtu, v souladu s obecnými pravidly platnými pro realizaci změn.

Je příspěvek na penzijní spoření způsobilým nákladem?

FNNO: Nejedná se o způsobilý projektový náklad. Mezi způsobilé náklady projektu nepatří sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.).

Jakým způsobem ve Vyúčtování uvádět zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

FNNO: Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa) je součástí čerpání jednotlivých položek příslušných mzdových nákladů. Dané částky je třeba přiřadit k jednotlivým přímým zaměstnancům projektu, nikoli vykázat souhrnně v jedné společné položce. Ve vztahu k způsobilosti nákladů (vzniknou v období realizace projektu) upozorňujeme, že zákonné pojištění se platí za aktuální čtvrtletí, z předcházejícího čtvrtletí se vychází při stanovení výšky pojistného. (http://www.koop.cz/nase-produkty/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele/)

Změny

Můžeme o případné drobné ušetřené peníze posílit nějakou jinou část rozpočtu a musí to jít vždy cestou žádosti o změnu rozpočtu?

FNNO: Pravidla pro realizaci a nahlašování změn jsou podrobně popsána v Příručce pro příjemce (ke stažení zde ). Pokud v některé části rozpočtu dojde k úspoře prostředků, tyto lze využít v jiné části rozpočtu, za předpokladu, že tato změna (přečerpání položky) je ve vztahu k projektu smysluplná a odůvodněná. Některé změny je příjemce POVINEN nahlásit předem (tzv. podstatné změny), u některých změn je příjemci pouze DOPORUČENO, aby tyto nahlásil předem (tzv. nepodstatné změny). Rozlišujeme také změny, u kterých se výslovně nepředpokládá potřeba nahlášení (tzv. drobné změny rozpočtu). Popis k výše uvedeným typům změn a související postupy naleznete v Příručce pro příjemce. Při posuzování, zda se jedná o tzv. drobnou změnu rozpočtu, můžete využít jednoduchou pomůcku ( k dispozici zde)

Je možné, že stejný typ změny – např. změna v plánu publicity nebo změna v dohodě o partnerství – může být klasifikován jako podstatná i nepodstatná změna. Jak je máme od sebe rozlišit?

FNNO: Jsou typy změn, které mohou být dle svého rozsahu a zaměření podstatnou i nepodstatnou změnou. V těchto případech doporučujeme konkrétní podobu změny konzultovat, až na základě konkrétních informací o změně rozhodneme, zda se jedná o podstatnou nebo nepodstatnou změnu.

Dobrovolnická práce

Můžeme dobrovolnickou práci využít jako zdroj spolufinancování a způsobilý náklad projektu?

FNNO: Náklady na práci dobrovolníků představují současně také zdroj spolufinancování projektu. Avšak tato hodnota činnosti dobrovolníků vstupuje do projektu pouze při splnění smluvních podmínek dle bodu 12.3, přílohy III Smlouvy. Dobrovolnická práce tedy může představovat způsobilý náklad projektu (a zároveň zdroj spolufinancování) mimo jiné pouze v případě, kdy služba dobrovolníků je organizována prostřednictvím dobrovolnického centra, který odpovídá vymezení tzv. vysílající organizace dle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, v platném znění. Akreditovaná vysílající organizace musí mít s dobrovolníkem uzavřenou smlouvu, musí garantovat výkon jeho práce v souladu s platnou legislativou a také potvrzovat pro vaši organizaci evidenci rozsahu odvedené práce.

Výše řečené však neznamená, že organizace nemůže využít práci dobrovolníků, kteří jsou organizováni jiným způsobem, mimo vysílající organizace. Organizace však nemůžou použít hodnotu činnosti dobrovolníků jako zdroj spolufinancování a promítnout tento náklad na službu dobrovolníků do způsobilých nákladů projektu.

Podmínky, za kterých se může i vaše organizace stát vysílající organizací, čerpat výhod akreditovaných organizací (např. uplatnit hodnotu činnosti dobrovolníků na spolufinancování projektu) a získat akreditaci v oblasti dobrovolnických služeb, naleznete na stránkách MVČR, odbor prevence kriminality (http://www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx). Zde naleznete také aktuální seznam akreditovaných organizací.

Jak se stanovuje hodnota dobrovolnické práce?

FNNO: Je stanovena součinem počtu hodin, které dobrovolník odpracuje na projektu a hodinové sazby, stanovené pro daný typ dobrovolnické práce. Počet odpracovaných hodin musí být potvrzen ze strany dobrovolnického centra (vysílající organizace). Hodinové sazby pro jednotlivé typy dobrovolnické práce jsou stanoveny v příloze příručky pro žadatele „Příloha č. 14 – Tabulka ocenění dobrovolnické práce“ k dispozici zde.

Pokud jsme jako příjemce zároveň vysílající organizací, můžeme si poskytnout dobrovolníky pro projekt?

FNNO: Ano, je to možné. Pokud vám byla udělena akreditace na dobrovolnickou službu, a tedy působíte v režimu vysílající organizaci podle zákona č. dle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, můžete využít dobrovolnickou službu také v rámci projektu, avšak pouze na činnosti, na které vám jako organizaci byla udělena akreditace, a současně při dodržení podmínek stanovené zákonem č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě.

Jakým způsobem potvrdit dobrovolnickou práci na projektu, resp. potvrdit rozsah (počet) dobrovolníkem odpracovaných hodin?

FNNO: Potvrzení vystavené ze strany dobrovolnického centra (vysílající organizace) musí obsahovat rozsah práce odvedené dobrovolníkem za dané období, charakter odvedené práce a místo výkonu dobrovolnické práce.

Jak má takové potvrzení vypadat?

FNNO: Můžete se inspirovat „Vzorem osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě“, který naleznete zde. Do řádku „Předmět vykonané dobrovolnické služby“ uveďte charakter služby dle udělené akreditace (blíže § 2 odst. 1 zákona 198/202 Sb., o dobrovolnické službě) a stručný popis činnosti, kterou dobrovolník vykonával.  Pro účely rozpočtu uveďte také název typové činnosti dobrovolníka a z toho vyplývající hodinovou sazbu (dle Přílohy 14 Příručky pro žadatele – Tabulka ocenění dobrovolnické práce). Do řádku „ Rozsah (doba) výkonu dobrovolnické služby“ uveďte rozsah práce odvedené dobrovolníkem za dané období (počet hodin odpracovaných na projektu). Pokud se bude jednat o krátkodobou dobrovolnickou službu, je potřeba provést změnu v nadpisu dokumentu.

Shrnutí k dobrovolnické práci jako spolufinancování projektu je vám k dispozici v souhrnném dokumentu zde (dokument Adobe PDF)zde.

 

Publicita

Je vhodnější umístit logotyp FNNO do zápatí či záhlaví dokumentů?

FNNO: Občas se ve výstupech u podpořených projektů, např. tisková zpráva, pozvánka na akci, objevuje v záhlaví dokumentu logolink FNNO. Z čistě identifikačního hlediska doporučujeme do záhlaví dokumentu umisťovat logolink vaší organizace. Bylo by pak více patrné, že dokument odchází z vaší organizace nikoli z Fondu pro NNO a logolink FNNO spolu s větou o podpoře je možné umístit v zápatí dokumentu.

Jsou k dispozici i černobílé verze log?

FNNO: Ano. Veškerá loga jsou ke stažení zde.

K informování cílové skupiny o podpoře z FNNO použijeme logolink s logy programu a větu o podpoře z FNNO. Kam můžeme umístit naše logo, logo partnera, případně další podporovatele?

FNNO: Logo realizátora, partnera nebo dalších donátorů je možné umístit kamkoli mimo řádek na kterém je logolink FNNO při zachování ochranné zóny log.

Musíme pro naše dokumenty vydávané v rámci projektu používat písmo Source Sans Pro?

FNNO: Použití oficiálního písma programu na všech zpracovávaných dokumentech není nutné. Písmo Source Sans Pro se nesmí změnit v logu FNNO,  pro další texty můžete nadále využívat písmo, na které jste zvyklí.

Je možné zapůjčit roll-up programu FNNO na akce pořádané v rámci projektu?

FNNO: Ano, roll up vám rádi zapůjčíme, kontaktujte nás na info@fondnno.cz

Máme do kalendáře akcí zadávat i interní akce konané v rámci projektu?

FNNO: Nemusíte, do kalendáře vkládejte informace o konání akcí otevřených veřejnosti, cílové skupině, odborné veřejnosti atp. (např. semináře, konference, výstavy, meetingy)

Jak máme prezentovat projekt v TV vysílání, rozhlase či při veřejných vystoupeních?

FNNO: Nezapomeňte zmínit, že jde  projekt podpořený  grantem  z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Vložili jsme do GRANTYS přílohu ke zveřejnění, kterou chceme odstranit/upravit, jde to?

FNNO: Ano, použijte tlačítko upravit či odebrat viz obrázek níže. Pozor! Tlačítka upravit/odebrat jsou aktivní pouze do té doby, než dokument projde kontrolou ze strany zprostředkovatele. Poté již není možné soubory upravovat/odebírat. V případě, že si přejete vložený soubor změnit, kontaktujte nás.

Operace „odebrat“ je podmíněna kontrolní otázkou systému "Opravdu chcete smazat tento soubor?" Pokud máte ve svém prohlížeči zakázaná „vyskakovací okna“, tak se místo okna pro potvrzení smazání ukáže v liště nebo v rohu nenápadná hláška "aplikace zabránila stránce otevřít okno". Je nutné tuto hlášku povolit, aby byla příloha smazána.

Přílohy

Jak od sebe rozeznám, co mám přikládat k monitorovacím zprávám v kategorii výstupů, k dokreslení realizace projektových aktivit a také kategorii oficiálně vydaných materiálů a dokladů k plnění publicity? (kap. 2.2.5) Připadá mi, že některé doklady, materiály, mohu zařadit do většiny z uvedených?

FNNO: Přílohy zpráv k věcné části předkládejte podle následujícího základního upřesnění:

Doklady o realizaci projektových výstupů - jedná se o dokumenty, které jste si definovali sami v Příloze I Smlouvy - jako způsob doložení. Může se jednat o prezenční listiny dokladující realizaci například semináře, fotky, prezentace atp.

Podklady dokreslující realizaci projektových aktivit - cokoliv, co ilustruje realizované aktivity, ale nelze zařadit do jiné z těchto kategorií (například program konference, semináře, audio/video záznam atp.)

Oficiálně vydané materiály v rámci projektu - často se bude jednat o výstupy projektu, vydané publikace hrazené z prostředků grantu, ale i například letáky nebo studie, analýzy. Nerozhoduje, zda byly vydané pouze elektronicky, či vytištěné.

Doklady prokazující plnění publicity - typicky se jedná o tiskové zprávy, odkazy na www stránky atp.

Pokud na webu uvedeme zprávu o projektu v novinkách, které ale nearchivujeme, jak můžeme například až k závěrečné zprávě doložit tuto informaci, když na webu už dohledatelná nebude?

FNNO: V těchto případech nezapomínejte, že „důkazní“ břemeno leží na vás jako příjemcích. Nestačí tedy uvést již nefunkční odkaz na novinky.Přesto to není žádná velká věda - informaci stačí uložit jako Print screet, ideálně i s datem, kdy byla vyvěšena na webu, případně vloženou do wordu s informací o období, kdy na webu visela.

Co znamená a jak mám používat zaškrtávací pole "veřejné" v části formuláře Grantys, kam vkládám přílohy?

FNNO: Součástí povinné publicity je i zveřejňování výstupů a informací o akcích projektu na www.fondnno.cz. Vy ale nebudete informace vkládat přímo na webové stránky, ale do systému Grantys. V sekci Přílohy, u dokumentů, které mají být zveřejněny na webu, zaškrtnete pole "veřejné“. Na web samozřejmě nemusíte vkládat všechny výstupy, doporučujeme jen takové, které vhodně a zajímavě ilustrují váš projekt - plakáty, brožury, studie atp. Nezapomeňte vyplnit také popis přikládané přílohy. Není žádoucí zveřejňovat například prezenční listiny apod. To jsou dokumenty, které vložíte až k monitorovací zprávě na CD. Tam budou obsaženy všechny materiály za celou realizaci v e-podobě.

Sebehodnoticí dotazník

Musíme vyplnit sebehodnoticí dotazník i přesto, že jsme nezískali prostředky na budování kapacit?

FNNO: Ano, dotazník je určen všem příjemcům grantu. Mimo vyhodnocení dopadu programu na posílení kapacit příjemců grantu slouží i ke zjištění potřeb příjemců a vytvoření vhodného nástroje pro podporu NNO a naplnění jejich potřeb.

Průběžná zpráva

Kdy máme odevzdat průběžnou zprávu?

FNNO: Předložení průběžné zprávy (PZ) je spojeno s naplněním dvou podmínek. Zaprvé je vázáno na míru vyčerpání 1. zálohové platby. U 18měsíčních projektů se PZ předkládá po dosažení úrovně čerpání v objemu 70 % 1. zálohové platby grantu. U 21měsíčních projektů se PZ předkládá po dosažení úrovně čerpání v objemu 75 % 1. zálohové platby grantu. Druhou nezbytnou podmínkou je dodržení (nepřekročení) smluvního poměru grantu. Splnění obou podmínek si ověříte ve formuláři Vyúčtování v listu V3 v buňce C89. Předtím ale nezapomeňte v buňce C38 vybrat, že je Vyúčtování předloženo jako: Průběžné vyúčtování a také vyplnit buňky C77 až C79. Věnujte pozornost také komentáři týkající se vysvětlení podmínek pro předložení PZ v buňce B89. Po splnění daných podmínek se PZ předkládá vždy do 30 kalendářních dnů od konce měsíce, ve kterém byla dosažena daná míra čerpání zálohové platby při dodržení (nepřekročení) smluvního poměru grantu.

 

Informace k limitu 10.000 Kč – předkládání kopií dokladů v rámci průběžné zprávy o realizaci projektu (platí také pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu)

Limit 10.000 Kč se váže k CELKOVÉ ČÁSTCE uvedené na předmětném dokladu.

Např.: Doklad (faktura přijatá) obsahuje nákup 2 zařízení, každého v hodnotě 6.000 Kč. Přímým nákladem projektu je nákup pouze jednoho z těchto dvou zařízení, do vyúčtování projektu tedy vstupuje částka 6.000 Kč. Nicméně, celková částka, uvedená na dokladu, je 12.000 Kč. V případě daného nákladu by tedy BYLO nutné předložit příslušné kopie dokladů, dle pokynů uvedených v Příručce.

Jedinou výjimkou z výše uvedeného pravidla jsou mzdové náklady, v případě kterých se limit 10.000 Kč vztahuje k ČÁSTCE deklarovaného PROJEKTOVÉHO NÁKLADU.

Např.: Zaměstnanec je v konkrétním měsíci zapojen do realizace projektu úvazkem 0,25 (10 hodin týdně) ze svého celkového úvazku v organizaci (40 hodin týdně). Celkové mzdové náklady zaměstnance (HM včetně odvodů zaměstnavatele, případně dalších složek) v daném měsíci dosahují částku 20.000 Kč. Vzhledem k úvazku na projektu představují přímé projektové náklady čtvrtinu z této celkové sumy, do vyúčtování projektu tedy vstupuje částka 5.000 Kč. Jelikož se jedná o mzdový náklad, limit se vztahuje pouze k této částce projektového nákladu. V případě daného nákladu by tedy NEBYLO nutné předložit příslušné kopie dokladů.

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody