Fond pro nestátní neziskové organizace

Časté dotazy

Za jakých podmínek lze dobrovolnickou práci zahrnout do spolufinancování projektu ?

·         Dobrovolnická práce může být zahrnuta do povinného spolufinancování projektu, maximálně ve výši 50 % z celkového objemu povinného spolufinancování, při splnění následujících podmínek:

o    může se jednat pouze o dobrovolnickou práci organizovanou prostřednictvím dobrovolnických center, akreditovaných jako vysílající organizace dle Zákona č. 198/2002 Sb., v platném znění;

o    dobrovolnická centra musí mít s dobrovolníkem uzavřenou smlouvu, musí garantovat výkon jeho práce v souladu s platnou legislativou a také potvrzovat pro organizaci evidenci rozsahu odvedené práce;

o    k ocenění dobrovolnické práce je nutné použít sazby hodinového výdělku, které jsou pro jednotlivé typy dobrovolnické práce stanoveny Zprostředkovatelem.

·         Dobrovolnická práce může představovat způsobilý náklad projektu a současně také zdroj spolufinancování projektu mimo jiné pouze v případě, kdy služba dobrovolníků je organizována prostřednictvím dobrovolnického centra, který odpovídá vymezení tzv. vysílající organizace dle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, v platném znění. Akreditovaná vysílající organizace musí mít s dobrovolníkem uzavřenou smlouvu, musí garantovat výkon jeho práce v souladu s platnou legislativou a také potvrzovat pro vaši organizaci evidenci rozsahu odvedené práce. Výše řečené však neznamená, že organizace nemůže využít práci dobrovolníků, kteří jsou organizováni jiným způsobem, mimo vysílající organizace. Organizace však nemůžou použít hodnotu činnosti dobrovolníků jako zdroj spolufinancování a promítnout tento náklad na službu dobrovolníků do způsobilých nákladů projektu.

·         Mějte však, prosím, na paměti, že za dobrovolnickou službu se dle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě považuje činnost, při níž dobrovolník poskytuje:

a)    pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase;

b)    pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo

c)     pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací;

Přijímající organizace (vaše organizace) tedy nesmí s vysílající organizací uzavřít smlouvu na takové činnosti, které by dobrovolník vykonával v rámci podnikání přijímající organizace, anebo suploval činnosti vykonávané jinak osobami v pracovněprávním vztahu. Jinými slovy, mělo by se jednat pouze o dobrovolnické činnosti, na které je možno nahlížet jako na podpůrné činnosti, případně jako na dobrovolnickou službu poskytující nadstandardní péči či doplňkovou službu klientům.

·         Pokud jste jako příjemce současně vysílající organizací, které byla udělena akreditace na dobrovolnickou službu, a tedy působíte v režimu vysílající organizace podle zákona č. dle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, můžete využít dobrovolnickou službu také ve svůj prospěch v rámci projektu, avšak pouze na činnosti, na které vám jako organizaci byla udělena akreditace.

·         Podmínky, za kterých se může i vaše organizace stát vysílající organizací, čerpat výhod akreditovaných organizací (např. uplatnit hodnotu činnosti dobrovolníků na spolufinancování projektu) a získat akreditaci v oblasti dobrovolnických služeb, naleznete na stránkách MVČR, odbor prevence kriminality (http://www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx). Zde naleznete také aktuální seznam akreditovaných organizací.

·         V rámci žádosti o udělení akreditace u MVČR musí vymezení oblasti dobrovolnické služby přesně korespondovat s § 2 odst. 1 zákona 198/202 Sb. o dobrovolnické službě. Prosím zvolte dle povahy projektu takové vymezení, jaké bude § 2 odst. 1 nejblíže. Toto určení je zcela na Vás. Tabulka ocenění dobrovolnické práce, kterou naleznete na webových stránkách Fondu NNO odráží fakt, že náklady na práci dobrovolníků představují současně také zdroj spolufinancování projektu. Zde je hodnota dobrovolnické práce stanovena součinem počtu hodin, které dobrovolník odpracuje na projektu a hodinové sazby, stanovené pro daný typ dobrovolnické práce. Jinými slovy toto vymezení je vztaženo primárně k projektu za účelem ohodnocení dobrovolnické práce v rámci projektu.

Jak je to s oprávněností projektových aktivit?

Prostředky Fondu pro NNO nejsou určené pouze pro pokrytí běžných provozních činností organizace. Předkládané projekty musí směřovat k řešení jasně definovaných problémů, např. vyřešení absence některých činností, skokového zvýšení kvality činností apod.

Projekt se může skládat minimálně z jedné a maximálně ze šesti, resp. sedmi aktivit. Aktivita č. 7 je určená pouze na budování kapacity organizace. Aktivity představující fáze projektové řízení NEJSOU UZNATELNÉ jako samostatné projektové aktivity (např. publicita projektu, příprava monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, koordinace projektu, apod.).

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody